• seura@seura.pl

Statut Towarzystwa Polska-Finlandia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Polska-Finlandia.
§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3

Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.Rozdział II
Cele i środki działania
§ 5

Celem Towarzystwa jest:

 • pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-fińskich, rozwijanie współpracy kulturalnej, gospodarczej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Finlandii,
 • zapoznanie społeczeństwa polskiego z życiem narodu fińskiego, jego historią, kulturą i nauką oraz osiągnięciami gospodarczo-społecznymi i politycznymi.

§ 6

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 • organizowanie, inicjowanie i popieranie zebrań, odczytów, wystaw, imprez kulturalnych, koncertów, wydawnictw popularno-naukowych, informacji prasowych i kursów języka fińskiego,
 • współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,
 • utrzymywanie kontaktów z instytucjami i środowiskami fińskimi zainteresowanymi rozwojem przyjaznych stosunków między Republiką Finlandii a Rzeczpospolitą Polską oraz udzielanie im pomocy w szerzeniu wiedzy o Polsce.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8

Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane jego celami oraz działalnością w nim.

§ 9

Członków Towarzystwa przyjmuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny jeżeli na danym terenie nie działa Oddział na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być placówki naukowe i kulturalne, osoby prawne w tym przedsiębiorstwa, spółki i inne instytucje, spółdzielnie i ich związki oraz organizacje społeczne, zainteresowane merytoryczną działalnością Towarzystwa, deklarujące swą pomoc.

§ 11

Członkowie wspierający działają w Towarzystwie na podstawie pisemnej deklaracji, za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze i głos stanowiący.

§ 12

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi przy realizacji celów Towarzystwa. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

§ 13

Członkowie honorowi nie opłacają składek i korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestnictwa w pracach Towarzystwa,
 • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
 • zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 15

Członkowie mają obowiązek:

 • udziału w realizowaniu celów Towarzystwa,
 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 • regularnego uiszczania składek członkowskich.

§ 16

Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

 • śmierci członka,
 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału na piśmie,
 • wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny jeżeli na danym terenie nie działa Oddział na skutek:
 1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo pospolite,
 2. nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. skreślenia z listy członków Towarzystwa w trybie określonym w pkt 3 na skutek:
 • – nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

§ 17

Od uchwał Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału o wykluczeniu lub skreśleniu z rejestru członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, którego uchwała jest już ostateczna.

Rozdział IV
Władze naczelne Towarzystwa

§ 18

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna.

§ 19

Zarząd Główny Towarzystwa i Główna Komisja Rewizyjna wybierane są na okres trzech lat.

§ 20

Wszystkie uchwały władz Towarzystwa – jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej – zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, w razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
Walne Zgromadzenie Towarzystwa

§ 21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa raz na trzy lata.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, Główną Komisję Rewizyjną lub na pisemne żądanie jednej trzeciej ogólnej liczby członków Towarzystwa. Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku lub żądania.

§ 24

Termin, miejsce i projektowany porządek dzienny Walnego Zgromadzenia musi być podany do wiadomości członków Towarzystwa najpóźniej na cztery tygodnie przez Walnym Zgromadzeniem. Materiały, objęte projektowanym porządkiem obrad, powinny być dostępne w siedzibie Towarzystwa, na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Towarzystwa, członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście. Przedstawicielom członków wspierających oraz zaproszonym gościom przysługuje jedynie głos doradczy.

§ 26

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z paragrafem 22, 23 i 24 niniejszego Statutu, jego uchwały i postanowienia są ważne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 27

Walne Zgromadzenie otwierane jest przez prezesa zarządu Głównego lub osobę przez niego upoważnioną. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa należy:

 • uchwalanie programu działalności Towarzystwa,
 • rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady przez członków lub władze Towarzystwa,
 • wybór Zarządu Głównego,
 • wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,
 • nadawanie godności członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Towarzystwa,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

Zarząd Główny Towarzystwa

§ 29

Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu po Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika. Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach nie przekraczających 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 30

Zarząd Główny kieruje pracami Towarzystwa zmierzającymi do realizacji zadań statutowych.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i wykonywanie jego uchwał,
 • ustalanie i realizowanie planów działalności Towarzystwa,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, udzielanie pełnomocnictw do działania w sprawach majątkowych Towarzystwa,
 • uchwalanie i wydawanie regulaminów i zarządzeń dotyczących wewnętrznej działalności Towarzystwa,
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Towarzystwa,
 • ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 • powoływanie Oddziałów Towarzystwa oraz ich rozwiązywanie i zwieszanie a także nadzorowanie ich działalności.

§ 31

Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiąc. Do ważności uchwał podejmowanych przez zebranie Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
Główna Komisja Rewizyjna

§ 32

Główna komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz jego zastępcę. Komisja ma prawo kooptacji członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach 1/3 swego składu pochodzącego z wyboru.

§ 33

Do ważności uchwał podejmowanych przez zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej trzech członków.

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości, rzetelności, gospodarności.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić równocześnie funkcji członków Zarządu, kierowników komórek organizacyjnych ani brać udziału w działalności gospodarczej Towarzystwa.

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna:

 • ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądać wyjaśnień,
 • składa sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa i zgłasza wnioski o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 • członkowie mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Rozdział V
Oddziały terenowe Towarzystwa

§ 37

Zarząd Główny Towarzystwa może powołać Oddziały terenowe w województwach lub miejscowościach, w których zamieszkuje nie mniej niż 20 jego członków. Oddziały terenowe działają na podstawie niniejszego Statutu i regulaminów Zarządu Głównego. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny.

§ 38

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zebranie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 39

Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału wybierane są na okres trzech lat.
Walne Zebranie Oddziału

§ 40

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 41

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na trzy lata.

§ 42

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie jednej trzeciej ogólnej liczby członków Oddziału lub na żądanie władz naczelnych. Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej w ciągu miesiąca , licząc od daty złożenia wniosku lub żądania względnie otrzymania zlecenia.

§ 43

Termin, miejsce i projektowany porządek dzienny Walnego Zebrania musi być podany do wiadomości członków Oddziału najpóźniej na 2 tygodnie przez Walnym Zebraniem. Materiały, objęte projektowanym porządkiem obrad, powinny być dostępne w siedzibie Oddziału, na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 44

W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Oddziału. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście, ale tylko z głosem doradczym.

§ 45

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z paragrafem 39, 40 i 41 niniejszego Statutu, jego uchwały zapadają z zachowaniem warunków § 26.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie wytycznych działalności Oddziału,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 • rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady przez członków lub władze Oddziału, bądź przekazanych przez władze naczelne Towarzystwa,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 • wybór Zarządu,
 • wybór Komisji Rewizyjnej,
 • rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 47

Zarząd Główny składa się z pięciu do dziesięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu odbytym po Walnym Zebraniu, wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarządowi przysługuje prawo kooptacji członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach nie przekraczających 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 48

Zarząd kieruje pracami Oddziału zmierzającymi do realizacji zadań statutowych.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału i wykonywanie jego uchwał,
 • ustalanie i realizowanie planów działalności,
 • zarządzanie funduszami Oddziału, w granicach udzielonych przez Zarząd Główny pełnomocnictw,
 • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału Towarzystwa.

§ 49

Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiąc. Do ważności uchwał podejmowanych przez zebranie Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 50

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz jego zastępcę. Komisja ma prawo kooptacji członków w miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w granicach 1/3 swego składu pochodzącego z wyboru.

§ 51

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem jego gospodarki finansowej.

§ 52

 • Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 53

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić równocześnie funkcji członków Zarządu, kierowników komórek organizacyjnych oraz brać udziału w działalności gospodarczej Towarzystwa.

Rozdział VI
Fundusze, majątek i likwidacja Towarzystwa

§ 54
Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:

 • wpisowe,
 • składki członkowskie,
 • dotacje, subwencje, darowizny,
 • dochody z imprez, wydawnictw oraz działalności gospodarczej zgodnej z przepisami prawa.

§ 55

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach prawa. Dochód z tej działalności służyć może tylko realizacji celów Statutu i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 56

Majątkiem i funduszami Towarzystwa zarządza Zarząd Główny.

§ 57

Władze Oddziału zarządzają wydzieloną częścią majątku Towarzystwa oraz są uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie i ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 58

Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składają prezes albo sekretarz generalny i skarbnik lub inne osoba upoważniona przez Zarząd Główny.

§ 59

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę osób obecnych – w drugim terminie.

§ 60

W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, ostatnie Walne Zgromadzenie jego członków określi, w drodze uchwały, przeznaczenie majątku Towarzystwa.