• seura@seura.pl

Stypendium

Regulamin kwalifikacji na letni kurs języka fińskiego

prowadzony przez Helsinki Summer University

 

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady kwalifikacji i wyjazdu na letni kurs języka fińskiego uczestników kursów językowych organizowanych w ramach statutowej działalności Towarzystwa Polska-Finlandia.

 

 1. Wymiana stypendialna organizowana jest wspólnie przez Towarzystwo Polska-Finlandia (TPF) z siedzibą w Warszawie i Związek Towarzystw Finlandia-Polska (Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry – SPYL) z siedzibą w Helsinkach.

 

 1. Liczba miejsc – jedno lub dwa.

 

2. Kryteria kwalifikacyjne

 

Kandydaci ubiegający się o stypendium powinni spełniać następujące warunki:

 

 1. Uczestniczyć w kursach językowych organizowanych przez Towarzystwo Polska – Finlandia w roku akademickim (październik-czerwiec), w którym planowany jest wyjazd na stypendium.

 

 1. Pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym, po spełnieniu warunku określonego w pkt. 1, mają osoby uczestniczące w kursach w latach poprzedzających wyjazd.

 

 1. Być członkiem Towarzystwa Polska-Finlandia. W przypadku osoby niepełnoletniej członkiem TPF może być rodzic lub prawny opiekun.

 

3. Proces wyboru kandydatów

 

 1. Kandydatów na letni kurs przedstawia lektor wraz z krótką charakterystyką kandydatów.

 

 1. W przypadku spełnienia przez kilku kandydatów kryteriów, o których mowa w § 2 podstawą wyboru osób skierowanych na stypendium jest wynik pisemnego testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w obecności lektora oraz osoby wyznaczonej przez Zarząd Główny TPF.

 

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym osoby/osób, pierwszeństwo uczestnictwa w kursie ma następna osoba z listy rezerwowej.

 

 1. Decyzję o wyborze kandydatów, na podstawie wniosków zgłoszonych przez lektora oraz wyników testu kwalifikacyjnego podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.

 

4. Realizacja wyjazdu

 

 1. W ramach stypendium uczestnikom zapewniane jest w Helsinkach:

– kurs języka fińskiego,

– podręczniki,

– zakwaterowanie,

– bilet na przejazdy komunikacją miejską.

 

 1. Stypendysta we własnym zakresie ponosi koszt przejazdu do Finlandii i wyżywienia.